Supplementsbind til ODS (ODS-S)

Da bind 27, det sidste egentlige ODS-ordbogsbind, udkom i 1954, var redaktionen allerede i gang med at samle materiale til et supplement til den store ordbog. Når der var brug for et sådant, skyldes det at ODS 1-28 blev et ujævnt værk

Større omfang

For det første blev ordbogens beregnede omfang justeret løbende. Da Verner Dahlerup grundlagde værket omkring 1900, havde han forestillet sig en afløser for det der dengang var standardordbogen, den tids Nudansk Ordbog om man vil: Molbechs Ordbog i 2 bind, 2. udgave 1859. Dahlerup havde forestillet sig en ordbog på ca. 8 bind. Da han i 1915 opgav at gennemføre opgaven ene mand, overdrog han sit materiale til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

DSL omdefinerede projektet til at fylde 16-18 bind. Molbechs materiale på ca. 250.000 sedler skulle forøges betydeligt, og ordbogen skulle redigeres af flere redaktører (der blev nogle år efter oprettet 5 pensionsberettigede stillinger). DSL's daværende administrator (direktør), Lis Jacobsen, lavede en aftale om finansiering med staten og Carlsbergfondet.

Da de tre første bind med A til og med D var udkommet i 1921, stod det klart at værket ville komme til at fylde ca. 20 bind. I 1930 var man nået halvvejs gennem alfabetet, til bogstav K, og nu bedømte man det samlede omfang til ca. 25 bind.

De sidste bind af ODS medtager så meget stof at det samlede værk ville fylde 37 bind hvis hele værket havde været lige så bredt redigeret.

Større seddelmateriale

For det andet blev seddelmaterialet løbende forbedret, hvad der også afspejler sig i de løbende justeringer af ordbogens omfang. De første bind er redigeret på basis af et langt spinklere materiale end de senere.

Større ordforråd

For det tredje var der en enorm tilvækst i ordforrådet mellem 1918 da det første bind udkom, og 1954 da det sidste bind var færdigt. Dertil kom at de mange væsentlige skønlitterære værker fra 1920'erne, 30'erne og 40'erne af naturlige grunde ikke havde kunnet udnyttes i ODS' første bind. Hvor store skævheder der er tale om, fremgår af at de tre første bind af ODS-supplementet kun omfatter 5,5 ODS-bind (A-F), mens de to sidste supplementsbind omfatter 21,5 ODS-bind (G-Ø).

Periode

ODS-S dækker den samme periode som hovedværket, 1700-1955. At netop 1955 blev valgt som yngste grænse, skyldes at 1955 var året hvor Dansk Sprognævn blev stiftet – fra det år var det en af Sprognævnets officielle opgaver at registrere tilvæksten i det danske ordforråd.

I 1956 gik DSL i gang med at udarbejde Supplement til ODS. De 5 supplementsbind udkom 1992-2005.

ODS-Supplementet indeholder over 50.000 opslagsord, hvoraf nogle er nye i forhold til hovedværket, mens andre føjer oplysninger til allerede eksisterende ODS-artikler. Artiklerne er fordelt på over 7.500 tættrykte spalter. Værket er redigeret på grundlag af ca. 1,5 mio. sedler.

ODS-S på nettet

En version af ODS med opslagsord fra Supplementet blev tilgængelig den 11. november 2010. Denne version omfatter ikke alt supplementsmateriale. Efterhånden som opmærkning og genkendelse af de enkelte artikelelementer forbedres, vil stadig mere materiale blive offentliggjort. I 2010-versionen omfatter ODS med supplementsartikler ca. 225.000 opslagsord.