Den Danske Begrebsordbog

Siden Harry Andersens Dansk begrebsordbog fra 1945 er der ikke udkommet en begrebsordbog for dansk. Det blev der rådet bod på da Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med en bevilling fra Carlsbergfondet, omfattende 6 årsværk i perioden 2010-2014, udgav afløseren for Harry Andersen, Den Danske Begrebsordbog. At det kunne lade sig gøre med så begrænset en tidshorisont og redaktørindsats, skyldes at værket ikke blev opbygget helt fra grunden, men kunne drage nytte af resultater fra tidligere projekter.

DSL har i forbindelse med projektet DanNet været med til at udvikle en formaliseret beskrivelse af betydningsrelationer på grundlag af ordforrådet og betydningsbeskrivelserne i Den Danske Ordbog. Dette materiale blev brugt som udgangspunkt for arbejdet med begrebsordbogen, og som sidegevinst kunne der derved sikres overensstemmelse mellem DanNet, Den Danske Ordbog og begrebsordbogen. Den overordnede struktur ligger forholdsvis tæt op ad Harry Andersen og dennes tyske forbillede, Franz Dornseiffs Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen i 8. udgave fra 2004.

Værket omfatter næsten 200.000 ord og udtryk og er planlagt udgivet som to parallelle publikationer: en trykt ordbog i ét bind forsynet med et omfattende stikordsregister og en netpublikation. Den trykte bog udkom 6. februar 2015, mens den digitale udgave planlægges lanceret gradvis, dels ved at den begrebsmæssige komponent i DDO udvikles med data fra begrebsordbogen, dels – afhængigt af bevillingssituationen – som en selvstændig ordbogsudgivelse.

Læs mere om Den Danske Begrebsordbog