Den danske Rigslovgivning

Langt senere end de andre nordiske lande fik Danmark én fælles lov for hele riget, nemlig med Kong Christian Den Femtis Danske Lov af 1683, men der var dog muligvis gjort forsøg på at tilvejebringe en sådan rigsomfattende lov allerede i første halvdel af 1200-årene. Efter landskabslovenes fremkomst i 1100- og 1200-årene stagnerede retsudviklingen dog ingenlunde. Perioden frem til omkring 1500 prægedes ganske vist af et ikke overvældende antal love, der i overvejende grad omhandlede forfatnings- og forvaltningsretten, men centralmagtens voksende betydning afspejledes i 1500-årene i en omfattende rigslovgivning i form af forordninger, ordinanser og recesser, der supplerede og ændrede reglerne i landskabs-lovene. Også Christian 3.s forsøg på at tilvejebringe en fælles lovbog for hele riget forblev uden resultat.

V.A. Secher udgav i årene fra 1887 til 1918 det lovpriste værk Corpus Constitutionum Daniæ, der dækker lovgivningen i perioden fra 1558 til 1660. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har nu sammen med Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie (Kildeskriftselskabet) efter moderne editionsprincipper tilvejebragt en udgave af lovgivningen i tiden indtil Christian 2.s landflygtighed. Med arbejdet med recesserne fra Christian 3.s tid bliver enderne bundet sammen og den ældre danske rigslovgivning tilgængeliggjort i tilfredsstillende form.

Manuskriptet til det fjerde bind omfattende 1523-1558 er udarbejdet og har passeret tilsynet. Udgiveren arbejder med at indarbejde kommentarerne i manuskriptet med henblik på at gøre teksterne trykklare i løbet af foråret 2013.

Udkommet:

Den danske Rigslovgivning indtil 1400, 1971
Den danske Rigslovgivning 1397-1513, 1989
Den danske Rigslovgivning 1513-1523, 1991