Grammatik over det Danske Sprog

Erik Hansen og Lars Heltofts Grammatik over det Danske Sprog tager udgangspunkt i et funktionelt sprogsyn og inddrager således forholdet til den faktisk forekommende sprogbrug i sin beskrivelse af de danske grammatiske strukturer frem for, som de fleste andre grammatikker, at nøjes med at beskrive de formelle regler. Den beskriver altså ikke kun, hvordan de grammatiske strukturer ser ud, men giver også kvalificerede bud på, hvad de grammatiske mønstres og konstruktioners betydningsindhold er.

Grammatikken giver meget udførlige beskrivelser af ledstilling, pragmatiske kategorier og informationsstruktur i danske sætninger. Den har en ny indfaldsvinkel til flere områder inden for dansk syntaks. Fx beskriver den forholdet mellem traditionelle prædikativer og adverbialer ved at indføre en ny syntaktisk og positionel kategori, kaldet prædikativ i udvidet forstand. Den bidrager også med et nyt syn på dansk topologi og det danske sætningsskema, idet leddenes rækkefølge ses som udtryk for sproghandling og sproghandlingsmuligheder. I den traditionelle tilgang baseres rækkefølgen alene på, om der er tale om en helsætning eller en ledsætning, og man har bl.a. haft problemer med at forklare, hvorfor man i nogle helsætninger har ledsætningsstruktur og omvendt. Som noget nyt gives her en funktionel og betydningsmæssig forklaring på, at vi i dansk har forskellige former for ledstilling. Derudover opererer grammatikken med flere pladsmuligheder til adverbialer i både neksusfeltet og slutfeltet, end andre grammatikker gør. Den giver ligeledes en grundig og helt ny beskrivelse af de danske sætningsadverbiers betydning og anvendelse i danske sætninger, igen med udgangspunkt i sprogbrug og kommunikation og baseret på den nyeste forskning inden for området.

Takket være en generøs bevilling fra Oticon Fonden har arbejdet kunnet iværksættes allerede pr. 1. januar 2009. Bestyrelsen indstiller derfor projektet til årsmødets vedtagelse med Torben Christiansen som redaktør, Bente Holmberg, Sanni Nimb og Lars Trap-Jensen som tilsynsførende.