Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang

Lutherdommens høje vurdering af modersmålet som det eneste duelige middel til at udtrykke Guds ord for befolkningen og reformatorernes bevidsthed om musikkens betydning som medium for den religiøse følelse var vigtige forudsætninger for skabelsen af en dansksproget gudstjeneste med menighedssalmer, bevidnet siden 1527. Fra de følgende år er der bevaret fem forskellige salmebøger, hvis kerne udgøres af menighedssalmer, og fire messebøger, der indeholder de centrale liturgiske melodier og tekster. I kampårene blev kravet om modersmålet som gudstjenestens sprog fremført med stor kraft, men ikke desto mindre overlevede de gamle latinske hymner og kom med i flere af bøgerne. Salmebøgerne indeholder ikke kun nydigtede danske tekster, men også flere oprindeligt katolske digte på dansk, der blev »kristeligen forvendt« og genbrugt i acceptabel luthersk form.

Det er projektets ene mål at digitalisere, udgive, udforske og formidle disse værker, som er centrale i Danmark-Norges musikalske og litterære kulturarv. Projektet udvikler en omfattende internetportal med både melodier og tekster. Melodierne og deres forskellige varianter opmærkes i MEI-format (Music Encoding Initiative), som understøtter søgninger på musikalske parametre og muliggør brugerdefinerede visninger. Opmærkningen af melodivarianterne vil gøre det muligt at vise 450 års vekslende melodiversioner side om side, at illustrere forskelle og ligheder grafisk og at lytte til melodierne. Melodierne integreres i de opmærkede tekstfiler, som følger DSL's standard, baseret på TEI (Text Encoding Initiative). Teksterne, der indtastes i Kina, linkes ord for ord til en ny stor ordbogsressource, en »superordbog«. Den består af en database med artiklerne i 12 foreliggende ordbøger over ældre nydansk (1515-1700), som knyttes sammen på lemmaniveau.

Med portalen skaber projektet nybrydende videnskabelig infrastruktur, idet den stiller pålideligt udgivne og systematisk opmærkede digitale melodier og tekster til rådighed for det internationale forskersamfund, forsynet med indbyrdes koblinger og søgemuligheder, som præsenteres på dansk og engelsk. Den nye superordbog vil blive et basalt værktøj for alle, der beskæftiger sig med ældre danske tekster.

Portalen danner basis for projektets anden hoveddel, tre forskningsprojekter, der undersøger:

1. Kontinuitet og nybrud i reformationstidens salmesang, specifikt forholdet mellem middelalderligt og nyt melodistof, mellem latinske og danske tekster, mellem det gammeldanske ordforråd og nyskabelserne i de lutherske salmer

2. Varians i melodierne og teksterne, specifikt en eventuel korrelation mellem musikalske og litterære variationer, tolket som udtryk for forskellige opførelsespraksisser

3. Spredning af kirkens melodier og tekster til den verdslige sang, specifikt visernes genbrug af salmemelodier og salmernes indflydelse på visernes ordforråd og fraseologi.