Sven Aggesøns skrifter

M.Cl. Gertz publicerede i 1916 en epokegørende nyudgave af Sven Aggesøns skrifter fra det sene 12. århundrede på grundlag af et håndskrift, der kun i begrænset omfang var blevet udnyttet tidligere, AM 33 i kvart fra begyndelsen af det 17. århundrede. Gertz forstod, at denne meget fejlbehæftede afskrift af et nu tabt middelalderligt håndskrift var et langt bedre tekstvidne til Svens skrifter end Steffen Hansen Stephanius’ trykte udgave fra 1642, den eneste anden kilde til værket, som tydeligvis repræsenterer en bearbejdelse af Svens tekst. Gertz kunne udbedre AM 33’s tekst ved hjælp af Stephanius’ udgave, ved dristig anvendelse af palæografisk analyse og konjekturalkritik. Men som påvist af Karsten Christensen i en afhandling fra 1978 tog Gertz fejl i sin antagelse af at Stephanius havde udgivet en middelalderlig bearbejdelse fra ca. 1300 af Svens værker. Det er overvejende sandsynligt, at Stephanius selv bearbejdede den tekst, han fandt i samme middelalderlige håndskrift, som var AM 33’s forlæg. Det betyder, at Stephanius’ udgave får en anden og større betydning, end Gertz tillagde den i rekonstruktionen af AM 33’s forlæg, og dermed af den middelalderlige arketype til Svens værker. Oxford-historikeren Eric Christiansen udgav i 1992 en grundigt kommenteret engelsk oversættelse af Svens værker, som også i et vist omfang går ind på tekstproblemer, men som især kaster nyt lys over den historiske baggrund. Med udgangspunkt i Gertz’, Karsten Christensens og Eric Christiansens resultater står en moderne editionsfilolog stærkt rustet til en tekstkritisk nyudgave af Svens værker, hvis vedkommende samtidig udnytter de store digitale tekstkorpora af relevante klassiske og middelalderlige paralleltekster på latin, som nu er tilgængelige på internettet. Den nye kritiske tekst adskiller sig fra Gertz’ på mange vigtige punkter, og derfor er der også behov for en moderne dansk nyoversættelse, til afløsning af Gertz’ egen fra 1916. Dette er den videnskabelige baggrund for nærværende udgivelse, som i en vis forstand kan betragtes som en paralleludgivelse til Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs tosprogede Saxo-udgave fra 2005.

Udgivelsesprojektet er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation som et led i det kollektive projekt Danish Historical Writing before 1225 and its Intellectual Context in Medieval Europe (2010-2014), siden juli 2012 ledet af Thomas K. Heebøll-Holm, Københavns Universitet. Bevillingen inkluderer et beløb til trykning.

Siden Karsten Friis-Jensens bortgang i juli 2012 har arbejdet ligget stille. Hans efterladte manuskript er gennemgået mhp. færdiggørelse.