Ordbøger og sprogteknologi

At udarbejde danske ordbøger på videnskabeligt grundlag har været en hovedopgave for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab siden grundlæggelsen. Selskabet har udgivet flere store nationalordbøger og ordbøger over ældre sprogtrin og enkeltforfatterskaber. I de senere år har aktiviteten bredt sig til også at omfatte tosprogsordbøger mellem dansk og andre nordiske sprog samt netordbøger og tekstkorpusser.

ods

Da DSL blev stiftet i 1911, var et af formålene at udarbejde danske nationalordbøger. Allerede fire år efter, i 1915, påtog DSL sig udgivelsen af det der skulle blive til Ordbog over det danske Sprog, den danske nationalordbog og den største ordbog der er lavet over dansk sprog. Dette arbejde var påbegyndt af filologen Verner Dahlerup som en afløser til Chr. Molbechs Dansk Ordbog (1828-33).

Efter en kraftigt udvidet plan, men i hovedsagen efter Dahlerups principper, udkom i alt 28 bind i perioden fra 1918 til 1956; siden er der udkommet yderligere 5 supplementsbind. Ordbogen behandler i over 200.000 artikler det danske ordforråd i tiden fra ca. 1700 til 1950. Siden 2005 findes ordbogen også i en netudgave. Gå til ODS på nettet.

Ordbog over det danske Sprog

"Digtet skal holdes åbent for betydning, og så er det man kan lægge [ordene] i det syrebad der hedder Ordbog over det danske Sprog. Og oftest sker det lystfyldte mirakel: Betydninger koger op omkring ordet, det nærmest tumler rundt i dem og begynder så med snurrende sanser vandringen op gennem traditionen, eksempel på eksempel, citat efter citat." (Per Højholt, 1986)

DDO2

Efterfølgeren til Ordbog over det danske Sprog er Den Danske Ordbog (DDO), en ordbog over nutidsdansk i seks bind. Ordbogen giver en grundig beskrivelse af det almindelige ordforråd i moderne dansk i perioden fra ca. 1950 frem til i dag. Den findes også i en netudgave, som opdateres løbende. Gå til DDO på nettet.

Den Danske Ordbog

"Den Danske Ordbog er et smukt led i den sandt humanistiske tradition i dette land for at rede trådene ud i det mangfoldige netværk, som udgør vores frodigt avlende sprogbrug"
(Professor Torben Brostrøm, Information 2006)

Holberg-Ordbogen

"Holbergordbogen er en af dansk sprogvidenskabs største bedrifter"
(Professor Erik Hansen, Danske Studier 1982)

Herudover har selskabet udgivet Holberg-Ordbog 1-5, en forfatterskabsordbog der dækker sproget i forfatteren Ludvig Holbergs (1684-1754) samlede skrifter. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab overtog ansvaret for redaktionen i 1955, og fra 1981 til 1988 udkom værket i fem bind.

Formålet med ordbogen er dels at være et redskab for moderne læsere til forståelse af Holbergs tekster, dels at give en beskrivelse af Holbergs sprog sådan som det kommer til udtryk i hans skrifter. Takket være forfatterskabets bredde er ordbogen et vigtigt hjælpemiddel til hele den danske litteratur i 1700-tallet. Holberg-Ordbog findes også på nettet.

I forbindelse med Selskabets 100-års fødselsdag i 2011 bevilgede Carlsbergfondet penge til en digitalisering af en af Moths Ordbog, et centralt værk der beskriver det danske sprog omkring år 1700. Med den digitale udgave blev værket for første gang tilgængeligt for offentligheden.

Det danske sprog i den periode der ligger mellem Gammeldansk Ordbogs sluttidspunkt og begyndelsestidspunktet for Holbergordbogen og Ordbog over det danske Sprog (dvs. ca. 1515 til ca. 1700), behandles i en række ordlister og vokabularer. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab står bag flere af disse ordlister, der kan betragtes som grundlag for en egentlig ordbog over det ældre nydanske sprog. Vigtige udgivelser er bl.a. Paulus Helie (af Marius Kristensen, 1947), ordbog til Danske Viser (ved Marius Kristensen, 1930), Rævebogen (af Kristian Sandfeld, 1923), Commines-oversættelsen (af Kristian Sandfeld, 1919), ordregister til Anders Sørensen Vedels skrifter (ved Marita Akhøj Nielsen, 2004) og ordbog til Anders Arrebo Samlede Skrifter (i Anders Arrebo Samlede Skrifter, bd. 5, ved Ebba Hjorth, 1983).

Periodens sprog behandles desuden i projektet Renæssancens sprog i Danmark.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgiver tosprogsordbøger mellem dansk og de nordiske sprog. I 2010 udkom Svensk-Dansk Ordbog, og selskabet har samarbejdet med redaktioner i Reykjavík, Bergen og Göteborg om Islex, en netordbog mellem islandsk og de skandinaviske sprog.

Selskabet samarbejder med andre institutioner om leksikalske resurser og formidling af dansk sprog. Sammen med Dansk Sprognævn har DSL udviklet netstedet sproget.dk, der giver vejledning om sproget og giver samlet adgang til de to institutioners sproglige hjælpemidler. DSL deltager i forskningsinfrastrukturen Clarin.dk, som samarbejder om at samle og tilgængeliggøre digitale sprogresurser og -værktøjer for forskere. Og sammen med Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet, har DSL udviklet det leksikalsk-semantiske netværk DanNet. Erfaringerne derfra er blevet udnyttes til udarbejdelse af Den Danske Begrebsordbog, der udkom som en trykt ordbog i 2014.