Tekster om Ordbog over det danske Sprog

Bogværket Ordbog over det danske Sprog indeholder foruden alle ordbogsartiklerne også et antal tekster hvor interesserede brugere kan finde supplerende oplysninger om værkets indhold og tilblivelseshistorie. Desuden er der gennem årene udkommet mange artikler der beskæftiger sig med ODS under forskellige synsvinkler

Nedenstående oversigt sammenfatter de vigtigste af disse tekster. Nogle af dem kan man læse umiddelbart på skærmen (eller i udskriftsvenligt pdf-format) ved at klikke på titlen, andre vil først blive tilgængelige på et senere tidspunkt.

Tekster fra ODS

 1. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: Forord, bind 1, 1918
 2. Verner Dahlerup: Forord, bind 1, 1918
 3. Lis Jacobsen og H. Juul-Jensen: Indledning, bind 1, 1918
 4. Poul Lindegård Hjorth: Vejledning i brug af Ordbog over det danske Sprog. 1970. (Optrykt i Ordbog over det danske Sprog, bind 28, fra 3. optryk 1981).
 5. Oversigt over redaktionsfordelingen, bind 28, 1956

Artikler om ODS

 1. Andersen, Vilhelm: Dahlerups Ordbog. Nationaltidende 20/10 1918.
 2. Andersen, Vilhelm: Den danske Ordbog. Politiken 22/4 1943.
 3. Bertelsen, Henrik: Ordbog over det danske Sprog. Første binds første halvbind. A-Anledning. Nordisk tidskrift. Stockholm 1919. 294-96.
 4. Betænkning nr. 967, se Vilkår for ordbogsarbejde i Danmark.
 5. Bojsen, Else og Trap-Jensen, Lars: ODS, ODS-S og fremtiden. 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus 2005. 58-67.
 6. Brøndum-Nielsen, Johs.: Fra Ordenes Rige. Nationaltidende 29/6 1943.
 7. Brøndum-Nielsen, Johs.: Et Nationalværk skrider fremad. Nationaltidende
 8. 29/11 1944.
 9. Brøndum-Nielsen, Johs.: 40 Aar med den danske Ordbog. Dagens Nyheder 12/3
 10. 1955.
 11. Dahlerup, Verner: Ein neues dänisches Wörterbuch. Zeitschrift fur deutsche
 12. Wortforschung VII. Strassburg 1906. 328-33.
 13. Dahlerup, Verner: Principer for ordbogsarbejde. Danske Studier 1907. 65-78.
 14. Diderichsen, Paul: Udtalen af dansk rigssprog. Danske Studier 1957. 41-79.
 15. Duekilde, Anne: Brugsbetegnelserne i Ordbog over det danske Sprog. Danske Studier 1974. 18-54.
 16. Duekilde, Anne: Demonstration. Om ordbogens sproghistorie. Mål & Mæle 3. årg. nr. 3. 1976. 8-12.
 17. Duekilde, Anne: Hvad med modersmålsleksikografien? 1. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus 1987. 41-53.
 18. Duekilde, Anne: Supplement til Ordbog over det danske Sprog. Carlsbergfondet. Frederiksborgmuseet. Ny Carlsbergfondet. Årsskrift 1990. 50-55.
 19. Flom, George T.: Ordbog over det Danske Sprog I-XII, A-luevarm, 1918-31. Journal of English and Germanic Philology XXX. Urbana, Illinois, USA 1931. 583-85.
 20. Glahder, Jørgen: Nogle småting fra Den danske Ordbog. Festskrift til Paul V. Rubow. 1956. 355-58.
 21. Hansen, Aage: Et ordbogscauseri. Translatøren IX. 1947. 58-65.
 22. Hansen, Aage: Udtalen i moderne dansk. 1956.
 23. Hansen, Aage: Ordbog over det danske Sprog. Danske opslagsværker. Red. af Axel Andersen. (Danmarks Biblioteksskoles skrifter, 4). 1971. 93-129.
 24. Hjorth, Poul Lindegård: Vejledning i brug af Ordbog over det danske Sprog. 1970. (Optrykt i Ordbog over det danske Sprog, bind 28, fra 3. optryk 1981).
 25. Hjorth, Poul Lindegård: Danske ordbøgers historie. (DSL’s Præsentationshæfte nr. 12. 1983). (også i: Vilkår for ordbogsarbejde i Danmark. Betænkning nr. 967. 1982. 23-50).
 26. Hjorth, Poul Lindegård: Leksikografi. Forskningsprofiler. 1989. 27-63.
 27. Hjorth, Poul Lindegård: Danish Lexicography. Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft). II. Berlin, New York 1990. 1913-22.
 28. Holmberg, Bente: Et supplement til Ordbog over det danske Sprog. Nyt fra Sprognævnet. 1986,2. 1-4.
 29. Holst, Olaf: Nogle Bemærkninger til Ordbog over det danske Sprog Bd. XXI. Danske Studier 1942. 153.
 30. Houken, Aage: Ordbog over det danske Sprog. De første ti Bind. Jyllands-Posten 16/1 1929.
 31. Houken, Aage: Den danske Modersmålsordbog. Nordisk tidskrift. Stockholm 1955. 115-23.
 32. Iversen, Ragnvald: Det nye danske ordboksverk. Mål og minne. Kristiania 1919. 49-61.
 33. Jacobsen, Lis: Den store danske Ordbog. Hele det danske Folk søges som Medarbejdere til det nationale Storværk. Interview. Politiken 21/4 1920.
 34. Jacobsen, Lis: Dallebakker. Fra den danske Ordbogs Værksted. Tilskueren 1920. II. 462-71. (Optrykt i Lis Jacobsen: Dansk Sprog. 1927. 260-71).
 35. Jacobsen, Lis: Den danske Ordbog. Politiken 28/6 1924. (Optrykt i Lis Jacobsen: Dansk Sprog. 1927. 271-78: Haberdudas m.m.).
 36. Jacobsen, Lis: Da Ordbogen blev til –. Politiken 20/1 1955.
 37. Jacobsen, Lis: Da den danske ordbog blev en institution. Festskrift til Peter Skautrup 21. januar 1956. Århus 1956. 403-10.
 38. Jacobsen, Lis: Ordbogen suppleres. Berlingske Aftenavis 20/3 1956.
 39. Jespersen, Otto: Ordbog over det danske Sprog. Politiken 19/10 1918.
 40. Jespersen, Otto: Den store danske Ordbog. Politiken 9/9 1941.
 41. Jolivet, A.: Ordbog over det danske Sprog I-XIV. 1918-33. Revue critique d'histoire et de littérature. Paris 1934. 405-07.
 42. Juul-Jensen, H.: Om den lexikalske udnyttelse af efterleddet i sammensætninger. Studier tilegnede Verner Dahlerup paa Femoghalvfjerdsaarsdagen den 31. Oktober 1934. 8-24.
 43. Juul-Jensen, H.: Verner Dahlerup. Arkiv för nordisk filologi LV. Lund 1940. 328-40.
 44. Juul-Jensen, H. og Lis Jacobsen: Ved Udsendelsen af tiende Bind af den danske Ordbog. 1928. Særtryk af Berlingske Tidende 3.-4. dec. 1928 (H. Juul-Jensen: Nye Ord – og gamle) og Fællesinterview med Pressen 29. Nov. 1928 (Lis Jacobsen: Omkring det nye Bind. Strø-Bemærkninger).
 45. Jørgensen, John Chr.: Bogen til den øde ø. Ekstra Bladet 6/11-2005, 1. sektion, side 35.

 46. Knudsen, Gunnar: Ordbog over det danske Sprog. I Bd.s 1ste Halvbind. A - Anledning. Danske Studier 1919. 37-39.
 47. Lindholm, Oscar: Den store danske Ordbog gennem Forsikringsbriller. Nordisk Forsikringstidsskrift. Stockholm 1935. 255-68. – Den danske Ordbog og fagterminologien. Assurandøren. 1935. 93-94, 104-05 (svar fra ordbogsredaktionen til Oscar Lindholm).
 48. Ljunggren, Evald: Ordbog over det danske sprog. Bind 1-4. Arkiv för nordisk filologi XXXIX. Lund 1923. 278-97.
 49. Logeman, H.: Ordbog over Det Danske Sprog. Første binds første halvbind, A-Anledning. Museum. Maandblad voor Philologie en Geschiedenis XXVI.
 50. Leiden 1918. 103-09. (Andet halvbind og de følgende bind til og med bind 15 anmeldes af Logeman i senere numre af tidsskriftet).
 51. Mawer, Allan: Ordbog over det Danske Sprog. Første Bind. Første Halvbind.
 52. The Modern Language Review XIV. Cambridge 1919. 229-30.
 53. Møller, Kristen: Leksikologi og leksikografi. (Universitets-Jubilæets danske Samfunds Skriftserie Nr. 392). 1959.
 54. Møller, Kristen: Ordforskningen. Det danske sprogs udforskning i det 20. århundrede. 1965. 127-41.
 55. Nielsen, Hans Jakob: Kasmarokker og krykhusarer. Jyllands-Posten 11/11 2005. 8.

 56. Prøvehæfte 1909. Ordbog over det danske Sprog. Af Verner Dahlerup. 1909.

 57. Prøvehæfte 1915. Ordbog over det danske Sprog fra Holbergs tid til nutiden. Af
 58. Verner Dahlerup. Prøvehæfte. Udarbejdet og udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 1915.
 59. Prøvehæfte 1987. Supplement til Ordbog over det danske Sprog. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Udarbejdet af Anne Duekilde og Bente Holmberg under medvirken af Lise Bak. 1987.
 60. Ranisch, W.: Ordbog over det danske Sprog. Anzeiger fur deutsches Altertum und deutsche Literatur LI. Berlin 1932. 133-34.
 61. Redaktionsregler [for Ordbog over det danske Sprog]. 1917. – Tillæg. 1925. (Det Kongelige Biblioteks katalognummer 47-226-8°).
 62. Rubow, Paul V.: Den danske Ordbog. Berlingske Aftenavis 25/5 1943.
 63. Rubow, Paul V.: Den danske Ordbog. Berlingske Aftenavis 11/12 1946. (Optrykt i Paul V. Rubow: Sproget og Stilen. 1949).
 64. Rubow, Paul V.: Den tapre Redaktion har fuldbragt Ordbogen. Berlingske Aftenavis 21/1 1955.
 65. Sandvad, Holger: Den store danske Ordbog. Litteraturen I. 1918. 581-90.
 66. Seip, Didrik Arup: Ordbog over det danske Sprog. Første binds første halvbind. (A-Anledning). Nordisk Tidsskrift for Filologi 4.R.VIII. 1919. 50-55.
 67. Suppleringsregler [for Ordbog over det danske Sprog]. 1917. (Det Kongelige Biblioteks katalognummer 47-226-8°).
 68. Thulstrup, W.: Ordbog over det danske Sprog. Illustreret Tidende 1918. 600-03.
 69. Tollenaere, Fel. de: Moderne Lexicografie in Skandinavië. De Woordenboekcentraleste Kopenhagen en te Lund. Gent 1943. (Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen, Juni 1943).
 70. Tollenaere, Fel. de: Ordbog over det danske sprog XXI. Museum. Maandblad voor Philologie en Geschiedenis. LII. Leiden 1947. 46-48. (Bind 22-28 anmeldes af Tollenaere i senere numre af tidsskriftet).
 71. Vilkår for ordbogsarbejde i Danmark. Betænkning afgivet af det af Ministeriet for kulturelle anliggender nedsatte ordbogsudvalg. 1982. (Betænkning nr. 967).