Ph.d.-stipendium i tilknytning til projekt om Henrik Pontoppidan

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab opslår et ph.d.-stipendium i tilknytning til projektet 'Tekstkritisk udgave af Henrik Pontoppidans tre store romaner'.

Ph.d.-stipendium i tilknytning til projekt om Henrik Pontoppidan

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab opslår et ph.d.-stipendium i tilknytning til projektet 'Tekstkritisk udgave af Henrik Pontoppidans tre store romaner'.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab opslår et ph.d.-stipendium i tilknytning til projektet 'Tekstkritisk udgave af Henrik Pontoppidans tre store romaner'.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab indkalder hermed ansøgninger til et treårigt ph.d.-stipendium i tilknytning til selskabets udgivelse af Henrik Pontoppidans romaner Det forjættede Land, Lykke-Per og De Dødes Rige. Ansættelse vil ske fra den 1. april 2023 eller snarest derefter. Stipendiet er finansieret af en bevilling fra Carlsbergfondet og opslås i samarbejde med Københavns Universitet, jf. nedenfor.

Om projektet ’Tekstkritisk udgave af Henrik Pontoppidans tre store romaner’

Henrik Pontoppidans tre store romaner, Det Forjættede Land, Lykke-Per og De Dødes Rige, er aldrig udkommet i en samlet, tekstkritisk og kommenteret udgave, men det skal ske nu. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab vil i årene 2023-2025 etablere en sådan udgave.

Det er en opgave der stiller betydelige editionsfilologiske krav. Romanerne udkom alle først serielt i hæfter, hvorefter Pontoppidan omarbejdede dem hver især til en samlet udgivelse, og i senere udgaver foretog han en lang række revisioner. Det tekstkritiske arbejde må således tage højde for de omfattende omarbejdelser. Det har ikke kunnet lade sig gøre på tilfredsstillende måde i traditionel bogform, men i dag kan en sådan kompleks udgivelsesopgave løses med digitale værktøjer. Det er planen at den digitale udgave skal rumme samtlige de versioner af romanerne som Pontoppidan har redigeret, og på anskuelig måde udpege de indbyrdes forskelle. Det vil dermed blive muligt at følge Pontoppidans arbejde med romanerne både i detaljen og på overordnet niveau, og udgaven vil således åbne for helt nye undersøgelser af forfatterskabet. Desuden skal en version af romanerne udgives i trykt form og med kommentarer.

Ph.d.-projektet

Ph.d.-studiet er en forskeruddannelse hvis hovedvægt ligger på at tilrettelægge og gennemføre et forskningsprojekt under vejledning. Uddannelsen afsluttes med indlevering af en afhandling (eventuelt i form af en samling artikler), der forsvares med henblik på opnåelse af ph.d.-graden. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point, hvilket svarer til tre års fuldtidsstudium.

Ph.d.-projektet skal udføres i tæt forbindelse med det editionsfilologiske arbejde. Det skal udforske variansen mellem romanernes versioner og resultere i en sammenfattende beskrivelse af Pontoppidans arbejdsmåde. Projektet skal omfatte mindst to af de tre romaner.

Stipendiaten tilknyttes en vejleder fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

Kvalifikationskrav

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på ansøgerens editionsfilologiske viden og på vedkommendes kendskab til dansk litteratur.

Ansøgere skal have en toårig kandidatgrad (120 ECTS) i dansk eller tilsvarende med gode karakterer. Ansøgere skal som minimum have afleveret speciale og have modtaget en forhåndsgodkendelse på ansøgningstidspunktet.

Eventuelle ansøgere med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet for at fastslå om ansøgerens uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside.

Ph.d.-skole og kursusaktiviteter

Kandidaten indskrives på Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole ved Københavns Universitet (for nærmere information om uddannelsens opbygning henvises til Københavns Universitets hjemmeside). Ansættelsen sker under forudsætning af at ph.d.-skolen kan godkende den pågældende kandidat.

Under ph.d.-studiet skal stipendiaten deltage i kursusaktiviteter af et samlet omfang på ca. 30 ECTS-point, svarende til et halvt års studieaktivitet. Ud over ph.d.-skolens kurser kan der tages kurser ved andre universiteter i Danmark eller i udlandet. Konferencedeltagelse godkendes også som kursusaktivitet.

I uddannelsen indgår et ophold af 3-6 måneders varighed ved et andet universitet, fortrinsvis i udlandet.

Arbejdssted

Arbejdssted er Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, 1219 København K. Det forventes at stipendiaten også deltager i relevante aktiviteter på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet og indgår i ph.d.-miljøet der.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Akademikerne (AC). Det indebærer blandt andet at ph.d.-stipendiaten skal udføre arbejdsopgaver på ansættelsesstedet i et omfang der svarer til 840 arbejdstimer (6 mdr.). Dette arbejde vil ligge i projektet ’Tekstkritisk udgave af Henrik Pontoppidans tre store romaner.’

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse, maks. 5 sider
 • Ansøgningen skal vedlægges en udførlig projektbeskrivelse der rummer problemformulering, de overordnede målsætninger, overvejelser over projektets metode og design samt en tidsplan (max. 5 sider/12.000 anslag inkl. mellemrum, ekskl. litteraturliste/bibliografi).
 • Motiveret ansøgning, maks. 1 side
 • CV (maks. 1 side) samt en eventuel publikationsliste
 • Eksamensbeviser:
  • En kopi af bevis for kandidateksamen (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der medsendes en forhåndsgodkendelse af specialet)
  • En kopi af karakterudskrift fra kandidatgraden
  • En kopi af bachelorbevis
  • En kopi af karakterudskrift fra bachelorgraden
 • Evt. relevante publikationer.

 

Ansøgningen sendes elektronisk i PDF eller Microsoft Word-format til Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs administrative medarbejder, Tine Nordentoft Thorsen på mail tnt@dsl.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2023, kl. 23:59. Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg med repræsentanter for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen som angår ansøgeren selv. De ansøgere der kommer i betragtning til stillingen, vil blive indkaldt til en samtale, formentlig i marts 2023.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder, professor Johnny Kondrup (kondrup@hum.ku.dk) eller direktør Karen Skovgaard-Petersen (ksp@dsl.dk).

Yderligere oplysninger om ph.d.-uddannelsens opbygning og regler kan fås hos ph.d.-administrationen på Københavns Universitets Søndre og City Campus, e-mail: phd@hrsc.ku.dk.

Spørgsmål om ph.d.-uddannelsens faglige indhold kan fås ved henvendelse til ph.d.-koordinator Helle Kannik Haastrup på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, e-mail: h.k.haastrup@hum.ku.dk.

Om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

DSL er en udgivelses- og forskningsinstitution specialiseret i dansk sprog og litteratur. Vi udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur fra de ældste tider til i dag, i bogform og på nettet. Selskabet beskæftiger ca. 30 videnskabelige medarbejdere og har en væsentligt større kreds af medlemmer som fører tilsyn med udgivelserne og udgør selskabets øverste myndighed. Selskabet blev stiftet i 1911 og modtager støtte fra Kulturministeriet og en række private fonde.

Gå til nyhedsoversigt