Beskrivelse af tilsynsvirksomheden

Beskrivelse af tilsynsvirksomheden

I. Tilsynets sammensætning

Tilsynet vælges af årsmødet blandt selskabets medlemmer efter indstilling fra selskabets medlemmer eller fra bestyrelsen. Et tilsyn består som udgangspunkt af to tilsynsførende og skal dække relevante fagkompetencer. I tilfælde af at en relevant fagkompetence ikke står til rådighed blandt selskabets medlemmer, kan en ekstern konsulent tilknyttes. Et medlem kan ikke føre tilsyn med et projekt, vedkommende selv er tilknyttet. Tilsyn ved udgivelser i serien Danske Klassikere udpeges af redaktionen og består som regel af én tilsynsførende.

II. Tilsynets funktion/rolle

Tilsynets opgave er at sikre kvaliteten af selskabets udgivelser. Tilsynets rolle er på én gang rådgivende og kontrollerende. Udgiveren kan ikke forvente en egentlig redaktionel indsats fra tilsynet. 

III. Planlægningsfasen

Sammen med udgiver og administration bør tilsynet så vidt muligt deltage i et givet projekts planlægningsfase, hvor de grundlæggende principper for udgivelsen fastlægges og formuleres. Alternativt skal tilsynet skriftligt over for administrationen godkende en allerede foreliggende plan for udgivelsen. Tilsynet skal herefter inddrages ved alle indgribende ændringer af disse principper.

IV. Afrapportering

Der afholdes som hovedregel mindst et årligt møde mellem udgiver og tilsyn, hvortil normalt udgiveren indkalder. I fællesskab udarbejder udgiver og tilsyn til administrationen en rapport, der kan danne grundlag for omtalen i årsberetningen. 

V. Vurdering

Et afsluttet arbejde skal skriftligt godkendes af tilsynet inden publicering. Tilsynet forventes ikke at foretage en egentlig korrekturlæsning, men må have gennemarbejdet tilstrækkeligt materiale til at kunne vurdere, om manuskriptet lever op til selskabets faglige niveau. Ved tekstudgivelser og oversættelser forventes det, at brødteksten stikprøvevist er vurderet, og at redaktionel tekst, inklusive noter, er gennemlæst og vurderet. Ved ordbogsprojekter forventes det, at et repræsentativt udvalg af artikler er gennemlæst og vurderet. Ved bibliografier og separate faglige fremstillinger skal den samlede tekst vurderes, men ikke nødvendigvis kontrolleres i alle detaljer. Ved digitale publikationer forventes det desuden, at alle væsentlige funktionaliteter er gennemprøvet.

VI. Sanktionsmuligheder

I tilfælde af, at arbejdet efter tilsynets opfattelse ikke lever op til selskabets faglige niveau, påhviler det tilsynet først over for udgiveren, siden – ved vedvarende uenighed – over for direktion og bestyrelse, skriftligt at redegøre for sin kritik og stille forslag til forbedringer. Tvistigheder søges i første omgang løst ved inddragelse af administrationen, siden bestyrelsen og i sidste instans årsmødet.