Vedtægter for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

 

§ 1

Stk. 1  Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en udgivelses- og forskningsinstitution specialiseret i
dansk sprog og litteratur. Selskabet har til formål

  • – at tilvejebringe videnskabeligt baserede udgaver af dansk litteratur, herunder dansk lærdomshistorie og historiske kildeskrifter, digitalt såvel som i bogform
  • – at udgive danske ordbøger på videnskabeligt grundlag samt at udvikle og vedligeholde sprogteknologiske værktøjer og data i relation til ordbogsarbejdet
  • – i forbindelse med udgivelsesarbejdet at udføre forskning inden for genstandsområdet dansk sprog og litteratur, herunder navnlig editionsfilologi, litteratur- og sproghistorie, middelalderhistorie samt leksikografi og digital humaniora

 

§ 2

Stk. 1  Nye medlemmer kan optages på et årsmøde efter bestemmelserne i §§ 5 og 8. Der kan kun optages personer, som deltager eller påregnes at ville deltage i Selskabets faglige eller administrative virksomhed.

  

§ 3

Stk. 1  Medlemmerne betaler ikke kontingent. Medlemmerne har almindeligvis mulighed for at købe Selskabets publikationer med rabat.

 

§ 4

Stk. 1  Ethvert medlem kan udmelde sig af Selskabet ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

Stk. 2  Et medlem, der alvorligt har modarbejdet Selskabets virke, kan ekskluderes. En eksklusion kan kun ske, såfremt den indstilles af mindst tre bestyrelsesmedlemmer og vedtages på et årsmøde med mindst 3/4 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

 

§ 5

 Stk. 1  Et årsmøde for selskabets medlemmer afholdes hvert år, så vidt muligt i København i maj måned. Medlemmerne indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, og der skal udsendes en dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden
Aflæggelse af beretning
Forslag til nye publikationer
Forelæggelse af regnskab og budget
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

Stk. 2  Både medlemmerne og bestyrelsen kan foreslå indvalg af nye medlemmer i Selskabet. Såfremt der foreslås optaget nye medlemmer, skal det anføres som et punkt på dagsordenen. Navnene på de pågældende meddeles i form af en motiveret indstilling, der vedlægges dagsordenen som bilag.

Stk. 3  Mødet skal træffe beslutning om årsregnskabet og budgettet, om udgivelse af nye publikationer med fordeling af opgaverne herved og om valg til bestyrelsen.

Stk. 4  Selskabets medlemmer kan fremsætte forslag forud for eller under årsmødet. Såfremt sådanne forslag skal danne grundlag for en vedtagelse på et årsmøde, skal de være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts s.å. I modsat fald skal sagen optages på dagsordenen for det næste årsmøde. Bestyrelsen udsender senest 14 dage før årsmødet forslag, der kan danne grundlag for vedtagelse på mødet.

 

§ 6

Stk. 1  Når det er besluttet på et årsmøde, at Selskabet skal udgive en bestemt publikation, skal der samtidig træffes afgørelse om udgiver(e) eller medarbejder(e), og der skal vælges et eller flere medlemmer som tilsynsførende. Sammen med disse medvirkende skal Selskabets direktør derefter planlægge arbejdet med publikationen og, så snart det er muligt, udarbejde et overslag over omkostningerne.

Stk. 2  Årsmødet kan beslutte, at en publikation skal stilles i bero eller opgives.

 

§ 7

Stk. 1  Bestyrelsen kan med 14 dages varsel indkalde til et ekstraordinært medlemsmøde i København. Indkaldelsen skal ske skriftligt og indeholde en dagsorden. Såfremt mindst tre medlemmer skriftligt over for bestyrelsen og med angivelse af en dagsorden forlanger, at der bliver indkaldt til et ekstraordinært medlemsmøde, skal bestyrelsen sørge for, at dette bliver afholdt, senest en måned efter at den har modtaget anmodningen.

 

§ 8

Stk. 1  Beslutninger på Selskabets møder træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed anses et forslag for forkastet.

Stk. 2  Optagelse af nye medlemmer og vedtagelse af ændringer i Selskabets vedtægter samt beslutning om Selskabets opløsning kræver, at 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 3  Dirigenten træffer bestemmelse om, hvorvidt en afstemning på møderne skal ske ved håndsoprækning eller skriftligt. Afstemningen skal dog være skriftlig ved optagelse af nye medlemmer og ved valg til bestyrelsen, og i øvrigt hvis blot ét medlem forlanger det. Ved medlems- og bestyrelsesvalg kan man ikke stemme ved fuldmagt.

Stk. 4  Et mødereferat skal optages og sendes til medlemmerne.

 

§ 9

Stk. 1  Bestyrelsen består af en formand og fem bestyrelsesmedlemmer. Formanden og fire bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt Selskabets medlemmer på årsmødet. Ét bestyrelsesmedlem vælges efter reglerne i § 10.

Stk. 2  Et bestyrelsesmedlem fungerer for fem år og kan genvælges én gang.

Stk. 3  Bestyrelsen skal foreslå en kandidat til valg eller genvalg og underrette medlemmerne herom senest to måneder før afholdelse af årsmødet. Om medlemmernes forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer gælder bestemmelsen i § 5, stk. 4.

Stk. 4  Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages nyvalg ved det kommende årsmøde. I dette tilfælde gælder fristerne i stk. 3 ikke. Et således valgt bestyrelsesmedlem vælges for det afgåede bestyrelsesmedlems resterende periode og kan herefter genvælges to gange.

Stk. 5  Formanden vælges på årsmødet for fem år og kan genvælges én gang. Dette gælder uanset evt. tidligere medlemskab af bestyrelsen.

Stk. 6  Et afgået bestyrelsesmedlem (herunder formanden) kan atter vælges efter to års forløb.

Stk. 7  Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 8  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som tilgængeliggøres på selskabets hjemmeside.

 

§ 10

Stk. 1  Ét medlem af bestyrelsen vælges af og blandt Selskabets lønnede medarbejdere, hvis hovedbeskæftigelse udgøres af deres arbejde for Selskabet. Selskabets direktør kan ikke vælges som repræsentant for medarbejderne og har ikke ret til at deltage i dette valg.

Stk. 2  Et bestyrelsesmedlem for medarbejderne fungerer for fem år og kan genvælges én gang.

Stk. 3  Valget finder sted på et møde, der indkaldes af Selskabets formand med fire ugers varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige valgberettigede medarbejdere. Mødet ledes af medarbejderne.

Stk. 4  Formanden skal ved et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlems ordinære afgang sørge for, at der indkaldes til et valgmøde til afholdelse senest fire uger før Selskabets årsmøde.

Stk. 5  Såfremt et bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne ophører med at arbejde for Selskabet eller ikke ønsker at fortsætte som medlem af bestyrelsen, skal formanden snarest muligt og senest en måned efter medarbejderens udtrædelse af bestyrelsen indkalde til valg af et nyt medlem.

Stk. 6  I tvivlstilfælde træffer årsmødet den endelige afgørelse af, hvem der er valgberettiget medarbejder.

Stk. 7  Et bestyrelsesmedlem, der er valgt af medarbejderne, men som ikke er medlem af Selskabet, har de samme rettigheder som medlemmerne ved afholdelse af årsmøder og medlemsmøder, jf. § 5.

Stk. 8  Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan ikke vælges til formand for Selskabet.

 

§ 11

Stk. 1  Bestyrelsen har den øverste ledelse af Selskabets virksomhed. Den forbereder i samarbejde med direktøren forslag om nye publikationer og om fordelingen af arbejdet blandt Selskabets medlemmer eller andre. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der udarbejdes et regnskab og et budget for hvert regnskabsår, og skal godkende regnskabet og budgettet. Såfremt direktøren ikke i forvejen er medlem af Selskabet, tilbydes han eller hun at blive medlem og optages i givet fald uden afstemning.

 

§ 12

Stk. 1  Selskabets daglige virksomhed forestås af en direktør, der efter indstilling fra bestyrelsen ansættes og afskediges ved beslutning på et årsmøde eller et ekstraordinært medlemsmøde. Ansættelsen skal godkendes af Kulturministeriet.

Stk. 2  Lønnings- og pensionsforhold fastsættes ved aftale mellem bestyrelsen og direktøren og skal godkendes af Kulturministeriet.

Stk. 3  Direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Efter forudgående forhandling med direktøren fastlægger bestyrelsen stillingens opgaver og beføjelser.

 

§ 13

Stk. 1  Bindende underskrift på Selskabets vegne meddeles af to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan bemyndige direktøren til at handle på Selskabets vegne og til at underskrive alene eller sammen med et bestyrelsesmedlem.

 

§ 14

Stk. 1  Selskabet kan tilknytte en juridisk konsulent, der i givet fald vælges på årsmødet efter indstilling fra bestyrelsen. Konsulenten kan optages som medlem i Selskabet.

 

§ 15

Stk. 1  Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på årsmødet for et år ad gangen og kan genvælges.

Stk. 2  Det reviderede årsregnskab og budgettet skal efter årsmødets godkendelse sendes til Kulturministeriet til godkendelse og til Carlsbergfondet til orientering.

 

§ 16

Stk. 1  Beslutning om Selskabets opløsning skal træffes på to på hinanden følgende årsmøder. Samtidig med beslutning om Selskabets opløsning skal det bestemmes, hvorledes dets forhold skal afvikles. Der skal træffes særlig afgørelse med hensyn til Selskabets aktiver, som skal anvendes til formål beslægtede med Selskabets. Beslutningen om anvendelse af Selskabets aktiver skal godkendes af Kulturministeriet.

 

København, den 17. maj 2022

 

Johnny Kondrup, formand                                        Karen Skovgaard-Petersen, direktør